Deklaracja dostępności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, na których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego. Teksty staramy się uzupełniać na bieżąco.

Wyłączenia

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy powstałe przed 23 września 2020 roku, na których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Niektóre publikacje, sprzed dnia 23 września 2018 roku, są zapisane w formie skanu nieobsługiwanej przez czytniki.

Ułatwienia na stronie Fundacji

Strona Fundacji posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Łączyńska.
 • E-mail: klaczynska@frso.pl
 • Telefon: (22) 6163316

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Adres: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60
  03-717 Warszawa
 • E-mail: frso@frso.pl
 • Telefon: (22) 6163316

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa

Do Fundacji można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Miejsca parkingowe przed budynkiem w strefie płatnego parkowania, brak miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Najbliższy parking z miejscami dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajduje się przed Urzędem Dzielnicy Praga północ ul. Kłopotowskiego 15 (ok.200m).

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki Sierakowskiego 01 (ok.80m), Os. Panieńska 02 (ok. 190m), Park Praski 01, 02 (ok.450m)

Dojazd tramwajem: przystanek Park Praski 01, 02 (ok.450m)

Dojazd metrem: przystanek Metro Dworzec Wileński (ok.800m).

Biuro Fundacji mieści się na parterze kamienicy. Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Kłopotowskiego. Przed wejściem znajdują się trzy stopnie, nie ma podjazdu dla wózków. Osoby poruszające się na wózkach są proszone o wcześniejszy kontakt z biurem Fundacji (22) 616 33 16 – mamy możliwość wynajęcia platformy do podjazdu. Drzwi wejściowe nie są otwierane automatycznie.

Biuro podzielone jest na dwa lokale. Lokal nr 61 (po prawej stronie od wejścia) jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się w nim sala szkoleniowa (to także miejsce konsultacji osobistych), studio nagrań, aneks kuchenny oraz toaleta dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Lokal nr 59/60 (po lewej stronie od wejścia) nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – jest dostęp do sekretariatu.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Wszyscy pracownicy biura Fundacji są gotowi służyć wsparciem w czasie wizyty.