Klauzula RODO szkolenia online

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych przy organizacji szkoleń online:

1. Administratorem podanych w formularzu danych osobowych
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok 59/60, 03-717
Warszawa, tel: 22 16 33 16.
2. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu organizacji naboru i
realizacji wydarzenia w tym ewentualnego przesłania Ci materiałów
dotyczących tego wydarzenia po jego zakończeniu i/lub wydania
zaświadczenia potwierdzającego udział w wydarzeniu.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Fundacji, którym jest realizacja działań statutowych
Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
4. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celach sprawozdawczych
i dokumentacyjnych oraz w celu obrony i dochodzenia przez
Administratora ewentualnych roszczeń, co również stanowi prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia
udziału w wydarzeniu. Brak podania danych będzie wiązał się z
niemożliwością wzięcia udziału w wydarzeniu.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym
z Fundacją w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają
nam wsparcia.
7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od
01.01.2020 r.
8. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do
przenoszenia danych na zasadach wynikających z art. 20 RODO.
9. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z
prawnie uzasadnionych interesów Fundacji.
10. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).