Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków opłacić kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.
W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego pomoc prawna udzielana jest bezpośrednio, podczas wizyty w punkcie oraz zdalnie: telefonicznie lub mailowo.

Uwaga: przed udzieleniem porady prawnej w punkcie, należy złożyć oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów pomocy prawnej. W oświadczeniu wymagane jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości).

Na poradę prawną można umówić się:
telefonicznie: dzwoniąc pod numer: 19115 czynny całą dobę 7 dni w tygodniu
mailowo; wysyłając zgłoszenie na adres pomocprawna@um.warszawa.pl

Aktualny komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy można znaleźć pod linkiem.

Program Nieodpłatna pomoc prawna
Cel Wsparcie prawne dla osób indywidualnych
Odbiorcy
Każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Osoby, które nie są w stanie przybyć do punktu ze względu na niepełnosprawność ruchową lub mają trudności w komunikacji mogą uzyskać nieodpłatną poradę m. in.:
  • za pośrednictwem telefonu lub internetu,
  •  w miejscu ich zamieszkania,
  •  w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami mającymi trudności w komunikowaniu się,
  • w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Opis Pomoc prawna polega na:

  • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • nieodpłatnej mediacji
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

  • prawa pracy,
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • prawa cywilnego,
  • spraw karnych,
  • spraw administracyjnych,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • spraw rodzinnych,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Miejsce Warszawa Wilanów

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,

ul. Klimczaka 2

Poniedziałek – piątek 8:00 – 12:00

Porad udzielają: radca prawny Arkadiusz Jarosiński

Czas trwania 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.
Realizator  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Kontakt zapisy przez telefon pod numerem 19115 lub mailowo na adres pomocprawna@um.warszawa.pl
Więcej informacji np.ms.gov.pl/
Finansowanie logotyp Syrenka Warszawa