Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Program Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Temat  Ekonomia społeczna
Cel wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych
Odbiorcy 1. Podmioty Ekonomii Społecznej i osoby zaangażowane w ich działalność, funkcjonujące na terenie subregionu siedleckiego (M. Siedlce, Powiaty: siedlecki, węgrowski, sokołowski, łosicki i garwoliński):

 

• Fundacje,
• Stowarzyszenia,
• Spółdzielnie socjalne,
• Przedsiębiorstwa społeczne,
• Centra i Kluby Integracji Społecznej,
• Warsztaty terapii zajęciowej,
• Kluby sportowe,
• Ochotnicze Straże Pożarne,
• Koła gospodyń wiejskich,
• Zakłady Aktywności Zawodowej,
• Spółdzielnie pracy,
• Spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
• Kościelne osoby prawne.

 

2. Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej funkcjonujące na terenie subregionu siedleckiego

(M. Siedlce, Powiaty: siedlecki, węgrowski, sokołowski, łosicki i garwoliński) w zakresie działań animacyjnych:

 

• Wojewódzki Urząd Pracy,
• Powiatowe Urzędy Pracy,
• Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
• Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
• Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
• inne instytucje pomocy i integracji społecznej,
• inne instytucje rynku pracy.

Opis program wspiera powstawanie i rozwój przedsiębiorstw społecznych poprzez doradztwo, szkolenia, wsparcie finansowe związane z tworzeniem miejsc pracy.
Dla podmiotów ekonomii społecznej – organizacji oferujemy wsparcie merytoryczne i doradcze.Oferujemy:• usługi doradcze w zakresie:

– ogólnym (zakładanie PES/PS z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów, rejestrowanie działalności PES, zewnętrzne finansowanie PS/PES, prowadzenie działalności statutowej PES/PS)
– specjalistycznym (prawne, księgowo-podatkowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketingowe, finansowe)
– biznesowym
– zamówień publicznych

• wsparcie finansowe
• pomoc w nawiązywaniu współpracy jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem.

Miejsce subregion siedlecki (M. Siedlce, Powiaty: siedlecki, węgrowski, sokołowski, łosicki i garwoliński)
Czas trwania  do stycznia 2022
Realizator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Biuro Rachunkowe M. Bobryk O. Michałowska Spółka Cywilna
Kontakt Beata Juraszek Kopacz (Doradca Kluczowy) bjuraszekk@frso.pl

Katarzyna Stanisławowska (Doradca Kluczowy) stanislawowska.k@gmail.com

Piotr Frączak (Animator) piotr.fraczak@gmail.com

Hubert Pasiak (Animator) hubertpasiak@wp.pl

Beata Siedlecka (Specjalista ds. wsparcia finansowego dla GI/PES/PS) beatasiedlecka.frso@gmail.com

Kamila Śmieciuch (Animator i Doradca Kluczowy)

 

Tel. (25) 631 81 98

Regulamin oraz załączniki
Finansowanie  Regionalny Program Operacyjny