Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego

Program Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego
Temat  Ekonomia społeczna
Cel Wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, uczestniczących w projekcie, w szczególności poprzez:

• kompleksowe wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
rozwój ich potencjału ,
• upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców w/w obszaru nt. idei ekonomii
społecznej,
• wspieranie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw
społecznych,
• ekonomizację podmiotów ekonomii społecznej,
• wzmacnianie współpracy JST z sektorem ekonomii społecznej,
• rozwój potencjału kadr OWES
• wzmacnianie Siedleckiego Klastra Ekonomii Społecznej.

Odbiorcy Społeczności lokalne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne
Opis W ramach programu oferujemy:

  • usługi animacji lokalnej zmierzające do pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,
  • doradztwo rozwojowe i specjalistyczne, szkolenia, działania sieciujące, warsztaty, mentoring dla PES i PS pod kątem zwiększania ich możliwości zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • doradztwo i szkolenia w zakresie cyfryzacji, ekologii i deinstytucjonalizacji,
  • doradztwo specjalistyczne (prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, coaching),
  • Cykl szkoleniowy Akademia CUS (Centra Usług Społecznych)
Miejsce subregion siedlecki (M. Siedlce, Powiaty: siedlecki, węgrowski, sokołowski, łosicki i garwoliński)
Czas trwania  do grudnia 2024
Realizator Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – Lider
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Partner
Kontakt Beata Juraszek Kopacz (FRSO) – bjuraszekk@frso.pl
Katarzyna Stanisławowska (FRSO) – kstanislawowska.frso@gmail.com
Beata Siedlecka (FRSO) – beatasiedlecka.frso@gmail.comKamila Śmieciuch (SOKiAL) – kamila.smieciuch@gmail.com/ biuro@krzesk.pl
Andrzej Rybus-Tołłoczko (SOKiAL) – biuro@krzesk.pl
Sylwia Pasiak (SOKiAL) – biuro@krzesk.pl

Biuro projektu: ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, tel. (25) 63 181 98

Pliki do pobrania Deklaracja Uczestnictwa w projekcie WRESS (docx.)
Deklaracja Uczestnictwa w projekcie WRESS (pdf).
Finansowanie Samorząd Województwa Mazowieckiego

Logotypy MCPS i Mazowsza