Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1

Program Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1
Temat  Ekonomia społeczna
Cel Wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, uczestniczących w projekcie, w szczególności poprzez:

 • kompleksowe wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
  rozwój ich potencjału ,
 • upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców w/w obszaru nt. idei ekonomii
  społecznej,
 • wspieranie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw
  społecznych,
 • ekonomizację podmiotów ekonomii społecznej,
 • wzmacnianie współpracy JST z sektorem ekonomii społecznej,
 • rozwój potencjału kadr OWES
 • wzmacnianie Klastra Ekonomii Społecznej.
Odbiorcy Społeczności lokalne, grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i jednostki samorządu terytorialnego
Opis W ramach programu oferujemy:

 • usługi animacji lokalnej zmierzające do pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,
 • doradztwo rozwojowe i specjalistyczne, szkolenia, działania sieciujące, warsztaty, mentoring dla
  PES i PS pod kątem zwiększania ich możliwości zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • doradztwo i szkolenia w zakresie cyfryzacji, ekologii i deinstytucjonalizacji,
 • doradztwo specjalistyczne (prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, coaching),
 • Cykl szkoleniowy Akademia Zarządzania Finansami
Miejsce m.st. Warszawa

subregion warszawsko-zachodni (powiaty pruszkowski, piaseczyński, grodziski, warszawa-zachód)

subregion warszawsko-wschodni (legionowski, wołomiński, miński, otwocki)

subregion żyrardowski (powiaty sochaczewski, żyrardowski, grójecki)

Czas trwania  do grudnia 2024
Realizatorzy Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – lider

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Kontakt Beata Juraszek Kopacz bjuraszekk@frso.pl,  

Katarzyna Łączyńska klaczynska@frso.pl

Tel. (22) 616 33 16

Pliki do pobrania
Finansowanie Samorząd Województwa Mazowieckiego

Logotypy MCPS i Mazowsza