Pomiń menu

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna
Program Nieodpłatna pomoc prawna
Cel Wsparcie prawne dla osób indywidualnych
Odbiorcy
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważna Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.
Opis Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Miejsce Warszawa Wilanów

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,

ul. Klimczaka 2

Poniedziałek – piątek 8:00 – 12:00

Porad udzielają: radca prawny Arkadiusz Jarosiński, radca prawny Michał Sybilski

Czas trwania 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Realizator  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Kontakt Beata Juraszek-Kopacz (bjuraszekk@frso.pl)
Więcej informacji www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Finansowanie logotyp_ms_z_godlem_w_orientacji_poziomej