Regulamin serwisu frso.pl

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – strona internetowa "frso.pl", działająca pod adresem https://frso.pl
 • Administrator – firma Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z adresem siedziby: ul. Kłopotowskiego 6/59/60, NIP: 5261057504, KRS: 0000153951, adres email: frso@frso.pl
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Administatora.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularza kontaktowego, formularza zapisu do Newslettera, dostępnych na stronie WWW.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Użytkowników i Administratora związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Administratora jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Użytkownikom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub formularzy elektronicznych.
 • Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Administrator nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Użytkownik korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego Użytkownika jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Użytkownicy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • o połączenie z internetem,
  • o dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje
   strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administratora, Użytkowników korzystających z Serwisu, wszyscy Użytkownicy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Użytkowników lub przy użyciu oprogramowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Administratorowi w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Użytkowników Serwisu.

IV. Warunki świadczenia usługi Newsletter

 • Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 • Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 • Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 • Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
  • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 • Zakres usługi Newsletter:
  • powiadamianie o nowych aktualnościach dotyczących ngo, wpisach w tym informowanie o rekrutacjach na różne wydarzenia, m.in. organizowane przez Administratora (szkolenia, seminaria), konkursach np. projektowych, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  • powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 • Wypisanie się z usługi Newsletter:
  • Każdy Użytkownik zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
  • Użytkownicy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
  • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Administratora (baza CRM).

V. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Użytkownikom interakcję z Serwisem w postaci:
  • Formularz kontaktowy
  • Formularz do zapisu na Newsletter
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
  • Telefonu kontaktowego
 • W przypadku kontaktu Użytkownika z Administratorem, dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część Regulaminu.

VI. Gromadzenie danych o Użytkownikach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Administratora oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Administrator za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe
informacje o Użytkowniku w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: Polityka prywatności, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera: adres e-mail

VII. Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Administrator.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Administratorem, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek
  artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideolub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej zapomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i ocenyich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub częściartykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionymw Serwisie.

VIII. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
 • Traktuje się iż każdy Użytkownik, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie
  Regulaminu akceptuje go w całości.

IX. Postanowienia końcowe

 • Administrator dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników korzystających z usług Serwisu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Administratorem korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: frso@frso.pl
  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: 22 616 33 16.